Δημόσια Έργα

Mε γνώση και εμπειρία!

Δημόσια Έργα


Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλες τις κατηγορίες έργων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και εκτελεί έργα στα παρακάτω πεδία:

 • Οικοδομικά έργα μεγάλης κλίμακας
 • Κατασκευές κτιρίων
 • Κατασκευή-ανάπλαση αστικών χώρων πλατειών, πάρκων, υποβαθμισμένων περιοχών
 • Κατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων
 • Αναπαλαιώσεις – ανακαινίσεις – ειδικές εργασίες στατικής αποκατάστασης κτιρίων
 • Κατασκευές – συντηρήσεις υδραυλικών – ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 • Αυτοματισμοί

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Εργοληπτικών επιχειρήσεων για ανάληψη δημοσίων έργων στα Οικοδομικά, Ηλεκτρολογικά, Υδραυλικά και Έργα Οδοποιίας και στα Λιμενικά & Πλωτά Έργα – Εγκαταστάσεις Ναυπηγιών.

Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ Α.Ε. επιτυγχάνει μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης σε εναρμόνιση με τα Πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 την διαρκή βελτίωση και προαγωγή του επιπέδου της Ποιότητας, της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας.

Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και συνεργάτες (πολιτικοί μηχανικοί, τοπογράφος μηχανικός, πολιτικός μηχανικός έργων υποδομής, εργατοτεχνικό προσωπικό), που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των έργων, με υπευθυνότητα, δίνοντας βάση στην ποιότητα και στη σωστή ολοκλήρωση των έργων. Σε αυτά τα πλαίσια δημιουργεί τα απαραίτητα εργοτάξια, προμηθεύεται και εγκαθιστά όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ώστε να παρέχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Επίσης η εταιρεία μας με την σύναψη Στρατηγικών Συμμαχιών με εξειδικευμένες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δραστηριοποιείται στην εκτέλεση σύνθετων και ειδικών έργων. Με απόλυτα θετικά αποτελέσματα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για την εκτέλεση ενός έργου από την μελέτη έως την κατασκευή.

Οι τομείς δραστηριότητας μας είναι:

 • Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων που βελτιώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα
 • Κατασκευή και εκσυγχρονισμό αθλητικών υποδομών, χώρων αναψυχής και παιδικών χαρών
 • Συντήρηση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων
 • Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών δικτύου ύδρευσης
 • Διαχείριση Απορριμμάτων (Αποκομιδή, Συλλογή, Μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση) Λειτουργία και Διαχείριση ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ
 • Μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων
 • Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων
 • Μελέτες Δήμων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
 • Μελέτες ενεργειακής απόδοσης
 • Κατασκευή έργων εξοικονόμησης ενέργειας με αυτοχρηματοδότηση
 • Μελέτες κυκλοφοριακής και ελεγχόμενης στάθμευσης
 • Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με αυτοχρηματοδότηση

Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ Α.Ε. έχει την άμεση δυνατότητα κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων και υλοποίησης οποιασδήποτε προμήθειας, εμπορίας και υπηρεσίας της ανατεθεί από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.