Οικονομικά & Νομικά Θέματα

We Are Here To Help You

OIKONOMIKA & NOMIKA ΘEMATA


ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Χρηματοοικονομικές αναλύσεις των project,
  • Εξεύρεση χρηματοδοτήσεων,
  • Λογιστική επίβλεψη.

Νομική Υποστήριξη

  • Νομικός έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου για τυχόν βάρη – νομικά ελαττώματα,
  • Νομική δομή και τεκμηρίωση σε κάθε στάδιο του development,
  • Νομική υποστήριξη και παροχή νομικών υπηρεσιών κατά το στάδιο των προσυμβατικών διαπραγματεύσεων και κατά την υπογραφή των οριστικών συμβολαίων αγοραπωλησίας.

Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ Α.Ε. έχει την άμεση δυνατότητα κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων και υλοποίησης οποιασδήποτε προμήθειας, εμπορίας και υπηρεσίας της ανατεθεί από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.