Εμπορικά Θέματα

Mε γνώση και εμπειρία!

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


  • Προτάσεις εμπορικής ανάπτυξης και ανάπτυξης ακινήτων
  • Παροχή marketing στους υποψήφιους πελάτες
  • Υποστήριξη κατά το στάδιο των χρηματοδοτήσεων
  • Υποστήριξη σε εμπορικές συμφωνίες
  • Υποστήριξη στο στάδιο των διαπραγματεύσεων για την αγορά ακινήτων και υπογραφής συμβολαίων
  • Εξεύρεση χρηστών

Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΓΑΙΑ Α.Ε. έχει την άμεση δυνατότητα κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων και υλοποίησης οποιασδήποτε προμήθειας, εμπορίας και υπηρεσίας της ανατεθεί από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.